Met ingang van 24 februari 2020 stelt ABR zorgnetwerk Noord-Brabant een stimuleringsfonds open voor zorginstellingen. Zorgorganisaties uit Noord-Brabant kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit dit fonds om invulling te geven aan ingroeitaken op het gebied van infectiepreventie en de aanpak van antibiotica resistentie. ‘Ingroeitaken’ zijn reguliere taken op het gebied van de aanpak van antibiotica resistentie en infectiepreventie die organisaties geacht worden uit te voeren, maar waarvan de praktijk uitwijst dat ze niet of nog niet optimaal worden uitgevoerd.

Om financiële drempels voor het op orde krijgen van deze taken te verlagen biedt ABR zorgnetwerk Noord-Brabant zorginstellingen de kans om een bedrag van maximaal €5000 aan te vragen.

Voorbeelden van activiteiten die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning zijn:

–          Het uitvoeren van een audit door een externe deskundige infectiepreventie, met een rapport met aanbevelingen en een herhaling na 1 jaar voor het bewaken van de voortgang.
–          Het in company organiseren van een inspiratiedag hygiënisch werken.
–          Inhuur van experts voor deskundigheidsbevordering op het gebied van infectiepreventie of gepast antibiotica gebruik.
–          Gestructureerd meten van antibiotica gebruik, de status van infectiepreventie aspecten of zorginfecties.
–          Het organiseren van een DTO/FTO over antibiotica voorschrijfgedrag, diagnostiek of antibiotica allergieën.

Dit betreft slechts voorbeelden en is geen uitputtende lijst. Ook andere ideeën, die passen binnen de kaders, zijn van harte welkom. Gehonoreerde ideeën publiceren we met een korte omschrijving onderaan deze pagina en zijn mogelijk een inspiratie voor andere organisaties.

De voorwaarden voor een aanvraag zijn beschreven in deze regeling. Het aanvraagformulier kan hier gevonden worden.

Lopende projecten

  • Avoord: Het ontwikkelen van een e-learning voor preventie en eerste hulp bij uitbraak van BRMO infecties, het NORO virus en de griep.
  • St. Anna: ”Van meten naar er alles van af weten”. Aan de hand van een infectiepreventie-audit tekortkomingen prioriteren en de basis leggen voor het opheffen van deze tekortkomingen.
  • De Pastorie zorg: Uitvoeren van audit door hygiënespecialist op het gebied van infectiepreventie.
  • S&L Zorg: Door externe audits van de GGD wordt de hygiëne binnen S&L Zorg verbeterd, waardoor de kwaliteit van leven van de bewoners verbeterd en het werken binnen S&L Zorg veiliger wordt.
  • Zorgboog: 0-meting handhaving hygiëne en Coronarichtlijnen. Inzage in de mate waarin medewerkers binnen de verschillende locaties van de zorgboog handelen conform de hygiënerichtlijnen en Coronarichtlijnen.

Afgeronde projecten