AchtergrondDoelstellingVerantwoordelijkhedenLeden van de IPC en hun rol
Voor de langdurige zorg is het in het kader van cliënt/patiënt-veiligheid belangrijk dat het kwaliteitsbeleid zo goed mogelijk op orde is. Dit geldt ook voor het beleid t.a.v. Infectie(-preventie). Er is vastgesteld dat een goed functionerende Infectie Preventie Commissie (IPC) evenals een goed functionerend netwerk van aandachtsfunctionarissen door de gehele organisatie essentieel zijn voor een goede kwaliteit van het Infectie(preventie)beleid. Er is behoefte aan een heldere algehele omschrijving hoe zo’n IPC eruit dient te zien.

Deze handreiking is voor commissies die in oprichting zijn en nog moeten opstarten maar ook voor commissies die al langer bestaan en hun cyclische borging PDCA (Plan Do Check Act) willen optimaliseren. Ook kan een algehele omschrijving van een IPC binnen de Langdurige zorg een meer uniforme kwaliteit opleveren binnen de diverse geledingen van Langdurige zorg en de verschillende instellingen. Infectiepreventie kan ook binnen een commissie kwaliteit of veiligheid ondergebracht zijn. Deze handreiking kan hiervoor gebruikt worden.

Iedere zorginstelling maakt deel uit van een regionaal zorgnetwerk ABR met als doel om antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden op regionaal niveau. Zorg dat de organisatie aansluit. De IPC heeft hierin een rol. De handreiking beschrijft een ideale situatie waar naar toe wordt gewerkt. Het bereiken daarvan is een stapsgewijs proces, de onderdelen van de handreiking kunnen daarom gefaseerd gebruikt worden.
De doelstelling van de IPC is de overstijgende strategische ontwikkeling, bewaking en borging van Infectie(preventie)beleid. Een commissie is per definitie geen operationeel orgaan.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid in de Langdurige zorg. Het bestuur stelt commissie(s) aan om multidisciplinair kwaliteitsonderwerpen zoals infectie(preventie)-beleid te laten bewaken op een cyclisch geborgde manier. Er kan een IPC worden aangesteld of (bij bijv. kleinere organisaties) een overstijgende kwaliteitscommissie die meerdere onderwerpen omvat naast Infectie(preventie)beleid.
De aangestelde IPC krijgt van het bestuur een heldere opdracht voor die bewakingsfunctie (cyclisch) hoe advies (gevraagd en ongevraagd) te geven. Het bestuur beoordeelt die adviezen en het voorgestelde beleid en stelt het definitieve beleid vast.
De IPC is verantwoordelijk voor het actueel houden van de kennis over wet- en regelgeving met betrekking tot infectiepreventie en de bekendmaking van nieuw infectiepreventiebeleid in de organisatie.
De inhoudelijk eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het infectiepreventiebeleid dient belegd te zijn bij een professional die zich bekwaam en bevoegd acht hiertoe en de benodigde kwalificaties heeft. Bij toetsing door de IGJ bij calamiteiten kunnen alleen BIG geregistreerde professionals hierop tuchtrechtelijk aangesproken worden.
  • Deskundige Infectie Preventie Levert inhoudelijk input voor het beleid en de richtlijnen en protocollen omtrent infectiepreventie, alsmede de surveillance van infectieziekten.
  • Arts/VS; denk aan: SO, AVG of daartoe aangesteld Huisarts Brengt medische deskundigheid (zoveel mogelijk gedragen vanuit de beroepsvereniging bijv. Verenso) en zorgt voor de verbinding met de artsengroep.
  • ManagementTeam(MT)-lid Brengt deskundigheid in van het management en zorgt voor de verbinding met MT/bestuur.
  • Kwaliteits-/beleidsmedewerker Brengt deskundigheid in voor protocollering/handboek en (het toetsen van) de uitvoering en zorgt voor de verbinding met het algehele beleid en kwaliteitskader/-handboek.
  • Facilitaire afgevaardigde Brengt deskundigheid in over facilitair en zorgt voor de verbinding met het hele facilitaire deel van de organisatie.
  • Aandachtsfunctionaris vanuit de operationeel medewerkers (verpleging/verzorging) Brengt deskundigheid in over de uitvoering en cultuur en zorgt voor verbinding met de werkvloer.
  • Arts microbioloog Levert inhoudelijk input voor het beleid en de richtlijnen en protocollen omtrent infectiepreventie, diagnostiek en behandeling van patiënten met infectieziekten (e.g. antibioticumbeleid) alsmede de surveillance van infecties.
  • Arts infectieziektebestrijding GGD Levert inhoudelijk input voor het beleid en de richtlijnen en protocollen omtrent infectiepreventie. Levert input met betrekking tot de surveillance van infecties in zorginstellingen en de algemene bevolking in de regio. Is de verbinding tussen de instelling en de ‘buitenwereld’ in de regio, zoals bezoekers en leveranciers, andere zorgverleners of (zorg verlenende) instanties en andere betrokkenen.

Download de Handreiking voor Infectie Preventie Commissies (PDF)