De opdracht

De doelen van het ministerie van VWS op het gebied van antibioticaresistentie zijn vertaald naar 12 taken voor de regionale zorgnetwerken. De basistaken zijn verdeeld in 4 clusters:

Cluster 1: Netwerk en risico’s

 • Actoren in beeld en activeren
 • Overbrengen informatie van landelijk naar lokaal niveau
 • Opstellen regionaal risicoprofiel en beheersplan
 • Onderlinge bijstand en advies bestrijdingsmaatregelen

Cluster 2: Overdracht en uitbraakmanagement

 • Stimuleren deelname landelijke surveillance
 • Transmurale werkafspraken informatiedeling (dragerschap, resistentie)
 • Beschikbaar stellen regionale informatie (dragerschap, resistentie)
 • Lokale communicatie tussen zorgdomeinen over resistentie en uitbraak

Cluster 3: Infectiepreventie

 • Opstellen plan en formats uniforme audits infectiepreventie
 • Preventiemaatregelen in kaart brengen en waarderen

Cluster 4: Antimicrobial stewardship en deskundigheidsbevordering

 • Verzorgen, stimuleren en ondersteunen kennisdeling en deskundigheidsbevordering
 • Cyclisch verbeteren bewustwording en uitvoering rationeel voorschrijven

Klik hier voor een samenvatting van het netwerkplan, onderverdeeld per cluster.