Bent u een zorgaanbieder en wilt u ons verder helpen? Voor de periode mei 2021 – mei 2023 maakt ABR zorgnetwerk Noord-Brabant een nieuw netwerkplan. Hierover willen we met zorgaanbieders in de regio in gesprek. Daarom organiseren we in november en december een aantal online gesprekken om de lopende activiteiten te bespreken en aanvullende ideeën op te halen. Wilt u deelnemen aan één van deze gesprekken dan kunt u dat laten weten via een mail aan contact@abrzorgnetwerkbrabant.nl. Vermeld in de mail uw naam, uit welke zorgsector u komt en in welke thema’s (infectiepreventie, gepast antibioticagebruik, deskundigheidsbevordering, surveillance, transmurale werkafspraken) u interesse heeft.

Onze ambitie is om de regio Noord-Brabant de komende twee jaar aantoonbaar infectieveiliger te maken. Dat doen we op basis van het uitgangspunt ‘meten is weten’. Activiteiten en ideeën die hieraan bijdragen zijn van harte welkom.

Het ministerie van VWS financiert de regionale zorgnetwerken ABR. De onderstaande thema’s en taken vormen de opdracht aan de netwerken voor periode 2021-2023:

Coördinatie, communicatie en risico’s

  • Bijhouden van het regionale risicoprofiel.

Surveillance en het delen van informatie over BRMO

  • Stimuleren van deelname aan landelijke surveillance op het gebied van zorginfecties, voorkomen van resistente bacteriën en antibiotica gebruik.
  • Het maken en/of implementeren van transmurale werkafspraken tussen zorgaanbieder over het delen van infromatie over BRMO dragerschap van patiënten/cliënten.

Infectiepreventie

  • Inzicht krijgen in de kwaliteit van de infectiepreventie in zorginstellingen in de regio.
  • Verbeteren van de infectiepreventie in de regio.
  • Verminderen van het aantal zorginfecties in de regio.

Onderwijs en deskundigheidsbevordering

  • Kennisdeling over infectiepreventie en antibioticaresistentie.
  • Deskundigheidsbevordering over infectiepreventie en antibioticaresistentie.
Netwerkplan 2021-2023; Meten is weten