Een nieuw jaar dus tijd voor een korte terugblik, maar we kijken vooral ook naar wat we het komende jaar gaan doen. Want een groot aantal activiteiten die in 2019 zijn voorbereid gaan de komende maanden van start. ‘Meten is weten’ blijft een belangrijk uitgangspunt in ons netwerk.

De thuiszorg is vorig jaar als sector actief aangehaakt bij Antibiotica resistentie Zorgnetwerk Noord-Brabant. Een eerste thema middag over hygiënisch werken werd bezocht door meer dan 100 medewerkers uit de thuiszorg. Samen met een betrokken infectiepreventie werkgroep met meerdere thuiszorgorganisaties zijn er vervolgacties gepland. We gaan leren van elkaar door op een uniforme manier de infectiepreventie in de thuiszorg te auditen. En naar aanleiding van de themamiddag komt er een verdiepende training voor verpleegkundigen in de thuiszorg die meer willen leren over de manier waarop bacteriën resistent worden en waar je dan in de zorg rekening mee moet houden.

Ook voor de eerste lijn staan er concrete activiteiten op stapel. Frederieke de Bever, huisarts in het regionaal coördinatie team, gaat aan de slag met het Farmaco Therapeutisch Overleg (FTO) over voorschrijfgedrag. Hiervoor is landelijk een werkwijze ontwikkeld om spiegelinformatie over antibiotica voorschrijfgedrag en over het voorschrijfgedrag gekoppeld aan diagnoses uit het huisarts informatie systeem te halen. Tijdens het FTO vergelijken praktijken hun resultaten met de collega praktijken en met landelijke referentiecijfers. Dit inzicht sluit aan bij de ambitie ‘meten is weten’ van ons netwerk. Frederieke zoekt nog enkele FTO groepen die hieraan deel willen nemen.

De verpleeghuizen zetten we aan het roer bij het ontwikkelen van een ‘kwaliteitsnetwerk infectiepreventie verpleeghuizen’. Uitgangspunt is dat de verpleeghuizen samen met de aanbieders van deskundigheid infectiepreventie vaststellen hoe zij hun infectiepreventie zo kunnen inrichten dat zij ruim voldoen aan de eisen die de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd daaraan stelt. De vastgestelde werkwijze leidt tot kwalitatief en kwantitatief inzicht in de staat van de infectiepreventie in het huis. Na de ontwikkelfase gaan we de werkwijze uitproberen in een klein aantal organisaties. Dit levert ervaringen op waarmee we de werkwijze verbeteren voor hij beschikbaar komt voor heel Brabant. Het netwerk ondersteunt deze ontwikkeling door het uniformeren van audits, spiegelinformatie te genereren, door DI’s te trainen in de door de huizen gevraagde werkwijze en door de deelnemers van elkaar te laten leren.

Voor langdurige zorginstellingen die nog niet zover zijn en eerst hun infectiepreventie structuur willen opzetten is de ‘Handreiking Infectie Preventie Commissies (IPC)’ ontwikkeld. Als pilot helpen we 6 langdurige zorginstellingen bij de implementatie van een werkende IPC. Maartje Sijbers is bij de eerste instelling voor zorg aan gehandicapten gestart met dit traject. We zoeken nog verpleeghuizen, een GGZ instelling en thuiszorgorganisaties die interesse hebben hieraan deel te nemen.

De ziekenhuizen zijn onverminderd actief in het netwerk. Inmiddels zijn de metingen voor de tweede uniforme audit van de schoonmaak afgerond. De samenwerking op het gebied van audits wordt dit jaar verder uitgebreid in het ‘Audit Programma Infectie Preventie (APIP)’. Binnen dit programma voeren ziekenhuizen op diverse, zelf te kiezen, infectiepreventie thema’s uniforme audits uit waarbij objectieve en reproduceerbare metingen het uitgangspunt zijn. Die leiden tot spiegelinformatie die vergelijken en leren van elkaar mogelijk maakt.

U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij activiteiten van het netwerk. Mocht u geïnteresseerd zijn of meer informatie willen hebben dan kan u ons bereiken via contact@abrzorgnetwerkbrabant.nl

Een groeiend netwerk in 2020