Het risicoprofiel van de regio Noord-Brabant belicht verschillende aspecten van antibioticaresistentie. Het bevat een beschrijving van de regio en de zorgkaart, een overzicht van de problematiek (uitbraken, resistentie, antibioticagebruik, beleving van burgers en antibioticaresistentie in de veehouderij) en een risicobeoordeling van verschillende onderdelen van de zorgketen, waarbij we onderscheid maken tussen ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen. Het blijkt lastig alle risico’s kwantitatief in kaart te brengen door grote kennis- en informatielacunes, daarom worden mogelijke risico’s kwalitatief beschreven.

Zie dit document voor een samenvatting van het Regionaal Risicoprofiel.

Regionaal risicoprofiel gepubliceerd