De afgelopen anderhalf jaar is een start gemaakt met het bouwen van ABR zorgnetwerk Noord-Brabant. Langzaam aan begint er een gedeelde ambitie in beeld te komen. Want welke zorginstelling in onze regio wil nu niet voorkomen dat mensen onnodig lijden door infecties met resistente bacteriën? Hoe je zo’n ‘onzichtbare’ ambitie handen en voeten geeft is echter lastiger. De eerste projecten die het onzichtbare zichtbaar maken zijn het afgelopen jaar uitgevoerd. Zo is gemeten hoe schoon de ziekenhuizen in onze regio zijn en hebben maar liefst 23 verpleeghuizen uit Noord-Brabant deelgenomen aan het puntprevalentie onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen. Ook op het gebied van deskundigheidsbevordering zijn er goede stappen gemaakt. Er is een webinar voor huisartsen en Specialisten Ouderengeneeskunde georganiseerd. En de inspiratiedag hygiënisch werken trok meer dan 100 deelnemers.

De regionale zorgnetwerken krijgen na de pilotfase, die afloopt op 1 mei 2019 een permanent karakter. Het ministerie van VWS geeft de netwerken 12 basistaken mee, waar zij met de zorginstellingen in hun regio mee aan de slag gaan:

1. Actoren in beeld en activeren

2. Stimuleren deelname landelijke surveillance

3. Transmurale werkafspraken informatiedeling (dragerschap, resistentie)

4. Beschikbaar stellen regionale informatie (dragerschap, resistentie)

5. Overbrengen informatie van landelijk naar lokaal niveau

6. Lokale communicatie tussen zorgdomeinen over resistentie en uitbraak

7. Opstellen regionaal risicoprofiel en beheersplan

8. Verzorgen, stimuleren en ondersteunen kennisdeling en deskundigheidsbevordering

9. Opstellen plan en formats uniforme audits infectiepreventie

10. Preventiemaatregelen in kaart brengen en waarderen

11. Onderlinge bijstand en advies bestrijdingsmaatregelen

12. Cyclisch verbeteren bewustwording en uitvoering rationeel voorschrijven

Het is aan ons om deze basistaken te vertalen naar concrete activiteiten. Heb je zelf een idee voor een verbetertraject of een activiteit die deze basistaken een stap verder helpt? Laat ons dat dan weten. Wellicht kunnen we er een netwerkproject van maken of kunnen we je helpen om je idee van de grond te krijgen door er de juiste kennis of wat euro’s aan te koppelen. Waarom moeilijk doen als het samen kan?

2019, van pilot naar permanent