Donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart kwamen 130 deelnemers bij elkaar voor de derde halfjaarlijkse bijeenkomst van het Interreg-project I-4-1-Health. In het provinciehuis in Leuven deelden de projectpartners tussentijdse resultaten en waren diverse workshops georganiseerd.

Donderdagochtend stond in het teken van antibiotic stewardship in de humane en in de veterinaire sector. Aan beide kanten van de grens is in de ziekenhuizen werk gemaakt van gepast antibioticagebruik. Hoewel de aanvliegroutes verschillen is de overeenkomst dat niet alleen het opstellen van gedragen richtlijnen maar vooral ook het laten naleven ervan een uitdaging is. De gezamenlijke conclusie was dan ook dat kennis van gedragswetenschappen onontbeerlijk is voor het implementeren van antibiotica stewardship. Ook in de veterinaire sector is in beide landen werk gemaakt van het verminderen van het antibiotica gebruik. In Nederland is hierbij gebruik gemaakt van benchmarkinformatie op bedrijfs- en dierenarts niveau. Ook België, waar de ingezette daling bottom up is georganiseerd, werkt aan het inzichtelijk maken van het gebruik per bedrijf. Tijdens de lunch hebben diverse projectpartners en werkgroepen hun voortgang en resultaten via posters gedeeld. Deze posters komen beschikbaar via de website van het project (www.i41health.eu). In workshops in de middag kwamen ATP metingen en schoonmaak, infectiepreventie op basisscholen en de beoordeling van het antibioticagebruik in de IRIS scan aan de orde. In deze laatste workshop werd met casuïstiek duidelijk gemaakt dat een éénduidige beoordeling van antibioticavoorschriften in het ziekenhuis niet zo éénvoudig is. In het veterinaire domein kwam naar voren dat voor verbeteren van antibioticagebruik op een bedrijf alleen technische kennis niet voldoet. De begeleidend dierenarts moet ook beschikken over uitstekende coachingsvaardigheden om de betrokken veehouder op de juiste manier te begeleiden.

Op vrijdag stonden de eerste resultaten van het project centraal. De IRIS scan is inmiddels in zes ziekenhuizen uitgevoerd. Opvallende verschillen tussen vergelijkbare afdelingen in verschillende ziekenhuizen en verschillende afdelingen binnen hetzelfde ziekenhuis zijn reeds aanleiding geweest voor verbetertrajecten. De benchmark leverde het inzicht dat nodig was om deze beweging op gang te krijgen. In de veehouderij waren opvallende verschillen te zien in percentages ESBL tussen de landen, tussen bedrijven en zelfs tussen stallen op hetzelfde bedrijf. Opvallend was het hoge percentage quinolonen resistentie dat is gevonden, terwijl dit een groep antibiotica is die in de veehouderij niet of nauwelijks wordt gebruikt. Nadere analyse wanneer de sequence data beschikbaar komen geven wellicht meer inzicht in de mogelijke oorzaken van deze bevinding. Op vrijdagmiddag werd de IRIS app in een workshop gepresenteerd. De overige deelnemers bogen zich over een uniforme patiëntenfolder over MRSA. In deze laatste workshop bleek wederom dat de projectpartners toch niet geheel dezelfde taal spelen. De deelnemers deden dan ook de aanbeveling om de inhoud te uniformeren maar toch een Vlaamse en Nederlandse versie te maken om het taalgebruik voor de patiënten herkenbaar te laten zijn.

Een compleet verslag is te lezen op de website van I-4-1-Health.

De volgende bijeenkomst vindt op 27 en 28 september plaats in Maastricht. .

Derde halfjaarlijkse bijeenkomst I41Health