In februari hebben twee werksessies plaatsgevonden rond antibioticaresistentie. Op 1 februari zijn deskundige infectiepreventie, artsen-microbioloog en epidemiologen (totaal 24 deelnemers) bij elkaar gekomen om gezamenlijk activiteiten te benoemen die in het kader van de netwerkvorming de regio een stap vooruithelpen bij de aanpak van antibiotica resistentie. Op 5 en 22 februari waren er bijeenkomsten met specialisten ouderengeneeskunde.

Werksessie deskundigen infectiepreventie artsen-microbioloog en epidemiologen

Met de basistaken van het ministerie van VWS in het achterhoofd werden er drie thema’s besproken: Prevalentiemetingen en rapportage BRMO, Infectiepreventie audits en VRE-beleid. In werkgroepen werden deze onderwerpen verder uitgewerkt. Elke werkgroep kreeg verdiepingsvragen mee, die waren gedestilleerd uit een enquête die vooraf was ingevuld door de deelnemers.

De opbrengst van de avond bestaat uit vijf activiteit voorstellen, variërend van opstellen regionale afspraken omtrent VRE, tot aan verbeteren van regionale communicatie over BRMO (uitbraken).

Specialisten ouderengeneeskunde (SO’s)

Op uitnodiging van RCT-leden Stijn Raven (GGD-arts), Jamie Meekelenkamp (DIP) en Wilma Albers (SO) kwam op 5 februari een aantal specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) samen om te brainstormen over de behoeften in het veld van de SO’s aan ontwikkelingen en activiteiten. Daaruit kwam al dat er behoefte is aan meer gezamenlijkheid, een community – kennisnetwerk om te delen, uit te wisselen en de best practices te benutten met elkaar. We gaan op zoek naar manieren om hieraan te voldoen en we hebben elkaar daarbij nodig. Het is “net- werken” was de conclusie maar dan nog leuker.

Op 22 februari waren Thera (kwartiermaker-RCT) en Wilma (SO-RCT) uitgenodigd op de regio dag van de SO’s Oost-Noord-Brabant en Noord-Limburg. Thera heeft een uiteenzetting gegeven over het ontstaan van de zorgnetwerken, de doelstelling en brede context. Daarna nam Wilma het stokje over en heeft met de collega-SO’s hun dagelijkse werkveld onder de loep genomen. Het was de intentie om interactief tot een gezamenlijke discussie te komen via o.a. enkele (prikkelende) stellingen. Via de stellingen doorliepen we de diverse aspecten van infectie (preventie) beleid zoals die met name spelen binnen het werkveld van de SO: kwaliteit, infectiepreventie, urgentiebesef, de argumentenfabriek, toetsingskader inspectie, A-teams, BRMO’s, ABR, ABS alles kwam voorbij. Daarna zijn nog de ontwikkelingen binnen onze beroepskoepel Verenso geschetst en is het PPO toegelicht.

Werksessies ziekenhuizen en specialisten ouderengeneeskunde